2019 ರೈಲ್ವೆ ಘಟನೆಗಳು

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸಿಟಿ
ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
19-21 ನವೆಂಬರ್ 2019
ಸ್ಪೇನ್ / ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ
:)

2020 ರೈಲ್ವೆ ಘಟನೆಗಳು

x ಸಿಟಿಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಬ್ಯಾನರ್
3. ನಗರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ - 2-4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 - İzmir